دربــــاره دفــتر معـــماری و

شــــــهرســـــازی قـــافـــــ

دفـتر معـماری و شـهرسازی قاف (سهامی خاص) فعالیت خود را از سال 1382 با هدف آفرینـش آثاری فاخر و ماندگار در صنعت ساختمان ایران آغاز نموده است.یکی از مهمترین توانمندی های این مجـموعه بکــارگیری متخـصص ترین مهنـدسان وکارشـناسان حال حاضـرمی باشد؛همـچنین بابکارگیری متـدهای روز دنیا واستفاده ازمتریال های لوکس ساختمانی توانسته گروه بزرگ باشگاه مشـتریان خود را چه در بخـش دولتـی وچه دربخـش خـصوصی راضـی و نسـبت به این مجموعه وفادار نماید.ز دفتر معماری و شـهرسازی قــاف درطول بیش از 15 سال سابقه کاری خود پروژه های ساختمانی مجـلـلی را با ایـــده های نـو در قـالـبی منحـصـر به فرد درسبـک های مخـتلف معـماری مــدرن ،کلاسیـک و… طراحی و اجرا نموده است که با در نظر گرفتن ابـعاد وفضای قابل ساخت پروژه موفق به اجرای بیش 73 پروژه باکاربری های مختلف گردیده است.کیفیت اجرای کار، پایـبندی به برنامه زمـانی،تعـهد نـسبت به ذینـفعان و در نظر گرفـتن الزامـات ایمنی و زیست محیـطی منجر گردیده است که دفـتر معماری و شـهرسازی قـــاف به عنوان یک شرکت معتـبردرزمینه طـراحی واجرای پروژه های بزرگ شناخته شده است. این شرکت در حال حاضرعـلاوه بر تلاش روزافزون در جهت توسعه و آبادانی کشور،بر فالیتهای خود در خارج از مرزهای ایران تمرکز دارد.ز دفـتر معـماری و شـهرســازی قــــــاف بنیـانــگذار شیـوه ای جدید در عرصه معمـاری ایـرانی با رویکرد نوین؛..